Etisk råd for forsvarssektoren

ERF består av totalt seks medlemmer, samt to varamedlemmer. Samtlige er oppnevnt av FD. Rådet skal inneha solid etisk, juridisk og militær kompetanse. Leder for rådets er fremste representant utad. Rådet velger selv en nestleder som fungerer som leder i leders fravær. Sekretær for ERF er rådets kontaktpunkt og utfører administrative gjøremål og oppfølging av saker og møter.
Mandat

Nyttig nettside om etikk i forsvarssektoren.

Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) har som mål å styrke etisk bevissthet og refleksjon i forsvarssektoren. På disse nettsidene finnes blant annet lenker til refleksjonstemaer, militæretikk og militærjus.

Her kan du også lese om rådets aktiviteter.

Fra innrykket i Madlaleieren 2020

Foto: Onar Digernes Aase , Forsvaret

Foto: Onar Digernes Aase, Forsvaret

Urovekkende utspill om å ødelegge kulturminner

I januar 2020 gikk den amerikanske presidenten ut med trusler om at amerikanerne ville angripe iranske kulturminner dersom Iran angriper amerikanske mål. Det amerikanske forsvarsdepartementet var raskt ute med å avkrefte presidentens trusler, og sa at det amerikanske forsvaret ikke har planer om dette, og presiserte at kulturobjekter ikke er lovlige militære mål.

Flere utenlandske medier fordømte utspillet. The Guardian skrev at ødeleggelse av kulturminner ville vært en krigsforbrytelse og

The New York Times skrev at angrep på kulturminner ikke bare er ulovlig, det er også barbarisk

Etisk Råd for forsvarssektoren er engasjert i et samarbeid med prosjektet  Heritage in War, som jobber med beskyttelse av kulturminner i krig. Soldater må ha kunnskap om folkerettens krav til krigføring, inkludert Haagkonvensjonen som dekker beskyttelse av kulturminner. Opplæringen av soldater som skal ut i internasjonale oppdrag er noe av det viktigste Norge kan bidra med. ERF jobber for å styrke opplæringen på dette området.

Mobbing og seksuell trakassering – en utfordring også i Forsvaret

Flere rapporter viser uakseptabelt mange tilfeller

Forsvarssjefen har gjort grundige og gode tiltak for å komme mobbing og seksuell trakassering i forsvaret til livs. Se link

Etisk råd for forsvarssektoren følger utviklingen. Er dette en kultur som hindrer Forsvaret i å nå sine mangfoldsmål? Hva kan gjøres for å  redusere problemet?

Soldataksjon mot mobbing og seksuell trakassering

Foto: Forsvaret

Etisk råd for forsvarssektoren skal bidra til etisk refleksjon i sektoren gjennom rådgivning. Innenfor utvalgte områder diskuterer rådet etiske utfordringer og kan anbefale tiltak.