Etisk råd for forsvarssektoren

Mandat

Nyttig nettside om etikk i forsvarssektoren.

Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) har som mål å styrke etisk bevissthet og refleksjon i forsvarssektoren. På disse nettsidene finnes blant annet lenker til refleksjonstemaer, militæretikk og militærjus.

Her kan du også lese om rådets aktiviteter.

Foto: Mats Suhr Pettersen, Forsvaret

Foto: Onar Digernes Aase, Forsvaret

Urovekkende utspill om å ødelegge kulturminner

I januar 2020 gikk den amerikanske presidenten ut med trusler om at amerikanerne ville angripe iranske kulturminner dersom Iran angriper amerikanske mål. Det amerikanske forsvarsdepartementet var raskt ute med å avkrefte presidentens trusler, og sa at det amerikanske forsvaret ikke har planer om dette, og presiserte at kulturobjekter ikke er lovlige militære mål.

Flere utenlandske medier fordømte utspillet. The Guardian skrev at ødeleggelse av kulturminner ville vært en krigsforbrytelse og

The New York Times skrev at angrep på kulturminner ikke bare er ulovlig, det er også barbarisk

Etisk Råd for forsvarssektoren er engasjert i et samarbeid med prosjektet  Heritage in War, som jobber med beskyttelse av kulturminner i krig. Soldater må ha kunnskap om folkerettens krav til krigføring, inkludert Haagkonvensjonen som dekker beskyttelse av kulturminner. Opplæringen av soldater som skal ut i internasjonale oppdrag er noe av det viktigste Norge kan bidra med. ERF jobber for å styrke opplæringen på dette området.

Forsvarssjefens soldatkort

Foto: Gabriell Lund, Forsvarsdepartementet

Urovekkende resultat av undersøkelse om norske soldaters opplæring i krigens folkerett

Undersøkelsen viser blant annet at bare 68 prosent av soldatene har fått opplæring i krigens folkerett mot 95 prosent i 2013

En annen rapport levert FD i 2018 har vurdert integreringen av krigens folkeret i hele Forsvaret. Rapporten er i samsvar med undersøkelsen til Norges røde kors og den har anbefalinger, ment for å styrke opplæringen i krigens folkerett. ERF ønsker å se nærmere på årsaken til de svake resultatene i undersøkelsen og anbefalingene i integreringsrapporten. Dette for å kunne gi råd om eventuelle tiltak som kan føre til at alle soldater får den foreskrevne opplæring i krigens folkerett.

Etisk råd for forsvarssektoren skal bidra til etisk refleksjon i sektoren gjennom rådgivning. Innenfor utvalgte områder diskuterer rådet etiske utfordringer og kan anbefale tiltak.