Etisk råd for forsvars­sektoren

Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) har som mål å styrke etisk bevissthet og refleksjon i forsvarssektoren.

Barn og norske soldater i Afghanistan. Foto: Kapt Kim Gulbrandsen, Forsvaret

«Vi er barn, ikke soldater»

Hvert år blir barn, helt ned i åtte-niårsalderen, rekruttert som barnesoldater. I følge FN var det i 2019 barnesoldater registrert i 66 ulike konflikter. Barn kan opptre i en rekke roller i væpnede konflikter og kan bli direkte deltakende i fiendtligheter. Da er de lovlige mål etter krigens folkerett. Barn er spesielt utsatt i væpnet konflikt, noe FN ønsker å gjøre noe med.

ERF har utformet retningslinjer for hvordan norsk militært personell skal forholde seg dersom de deltar i en konflikt der barnesoldater kan inngå i en av konfliktens grupperinger.

Foto: Onar Digernes Aase, Forsvaret

Urovekkende utspill om å ødelegge kulturminner

I januar 2020 gikk den amerikanske presidenten ut med trusler om at amerikanerne ville angripe iranske kulturminner dersom Iran angriper amerikanske mål. Det amerikanske forsvarsdepartementet var raskt ute med å avkrefte presidentens trusler, og sa at det amerikanske forsvaret ikke har planer om dette, og presiserte at kulturobjekter ikke er lovlige militære mål.

Flere utenlandske medier fordømte utspillet. The Guardian skrev at ødeleggelse av kulturminner ville vært en krigsforbrytelse og

The New York Times skrev at angrep på kulturminner ikke bare er ulovlig, det er også barbarisk

Etisk Råd for forsvarssektoren er engasjert i et samarbeid med prosjektet  Heritage in War, som jobber med beskyttelse av kulturminner i krig. Soldater må ha kunnskap om folkerettens krav til krigføring, inkludert Haagkonvensjonen som dekker beskyttelse av kulturminner. Opplæringen av soldater som skal ut i internasjonale oppdrag er noe av det viktigste Norge kan bidra med. ERF jobber for å styrke opplæringen på dette området.

Mobbing og seksuell trakassering – en utfordring også i Forsvaret

Flere rapporter viser uakseptabelt mange tilfeller

Forsvarssjefen har gjort grundige og gode tiltak for å komme mobbing og seksuell trakassering i forsvaret til livs. Se link

Etisk råd for forsvarssektoren følger utviklingen. Er dette en kultur som hindrer Forsvaret i å nå sine mangfoldsmål? Hva kan gjøres for å  redusere problemet?

Soldataksjon mot mobbing og seksuell trakassering

Foto: Forsvaret

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Foto: Fredrik Ringnes, Forsvaret

Norges forsvar i en ny verden

En kveld på Litteraturhuset viet Norges viktigste sikkerhetspolitiske utfordringer

Mandag 9 mars 2020, kl 18:00 – 20:00

Noen stikkord: Ny og uforutsigbar verdensordning, ny våpenteknologi, klimakrise som sikkerhetspolitisk utfordring. Hvordan skal Norge forholde seg til alt dette?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommer, det gjør blant andre også Presidenten i Norges Røde Kors, Robert Mood og noen flere av de mest aktuelle samfunndsdebatanter på dette saksfeltet.

Klikk her for å se mer om arrangementet

Etisk råd søker ny leder

Foto: Jacob Thomas Staib

Om Etisk Råd for forsvarssektoren (ERF)

Etisk råd for forsvarssektoren er et uavhengig råd som har som mandat å styrke etisk bevissthet og refleksjon i forsvarssektoren. Rådet kombinerer uavhengighet, faglig kompetanse og innsikt i sektoren.

Eksempler på etiske spørsmål rådet har diskutert den seneste tiden er vern av kulturminner i krig, problematikk omkring barnesoldater og problemstillinger knyttet til totalforsvaret.

Rådet er en samfunnsaktør samtidig som det primært henvender seg til forsvarssektoren.

Les mer på rådets hjemmeside: www.forsvarsetikk.no

Mer om rådets mandat kan du lese her.

Vi søker ny leder fra november 2020 (Se her)

Derfor ønsker vi forslag til ny leder av Etisk råd for forsvarssektoren innen 3. april 2020

Fra 1. november 2020 skal det oppnevnes ny leder av Etisk råd for forsvarssektoren. Har du forslag til personer som kunne egne seg, eller er du selv interessert i ledervervet? Frist for å nominere kandidater er 3. april 2020. Du kan nominere deg selv eller andre.

Ønskede kvalifikasjoner

Lederen vil ha en rolle som brobygger mellom samfunnet og Forsvaret. Den som utnevnes bør ha kjennskap til Forsvaret, men ikke være ansatt i forsvarssektoren. Lederen bør ha faglig tyngde innenfor etikk og samfunnsforståelse. Gode kommunikasjonsegenskaper og lederegenskaper vil bli vektlagt. Vedkommende må kunne sikkerhetsklareres.

Arbeidet kompenseres med statens satser for ledere av statlige utvalg. Oppnevningen vil gjelde fra 1. november 2020 til 1. november 2023, med mulighet for forlengelse i tre nye år.

Frist 3. april 2020

Forsvarsdepartementet må ha mottatt kortfattede innspill og CV innen fristen 3. april 2020. Sendes til Norunn.Kosberg@fd.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Norunn Kosberg (Norunn.Kosberg@fd.dep.no), tlf: 23 09 61 21/474 75 780 eller avdelingsdirektør Kristine Offerdal (Kristine.offerdal@fd.dep.no), tlf 23 09 61 74

Etisk råd for forsvarssektoren skal bidra til etisk refleksjon i sektoren gjennom rådgivning. Innenfor utvalgte områder diskuterer rådet etiske utfordringer og kan anbefale tiltak.