Årsplan

Rådet vil i 2022 jobbe med disse sakene:

 

I 2022 vil Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) fokusere på fire hovedsaker: Forholdet mellom Forsvar og kirke, etisk kompetanse i forsvarsektoren, ytringsfrihet versus lojalitetsplikt, og stimulere til refleksjon om forskningsetikk. I tillegg vil rådet følge aktivt med i nyhetsbildet vedrørende saker som angår sektoren, og vil også kunne ta opp aktuelle saker og svare på henvendelser underveis i året. Siden vi i løpet av 2021 fikk flere henvendelser knyttet opp mot dagsaktuelle saker, ser vi at vi har behov for legge en plan som i større grad gir rom for å behandle slike løpende saker.

Rådet har som ambisjon å bli mer synlig og kjent både innad i sektoren og i offentligheten. I tråd med mandatet, vil saker rådet tar opp munne ut i brev, notater, artikler, høringssvar, møter eller presentasjoner i møte med relevante representanter for forsvarssektoren. For å orientere oss om aktuelle saker, vil ERF dessuten ha løpende dialog med Forsvarsdepartementet.

Herved følger konkretiseringer av rådets planer:

1. Forholdet mellom Forsvar og kirke.

Høsten 2021 var det en offentlig debatt om religionsutøvelse i Forsvaret som berørte ulike dilemma omkring dagens praksis, og ERF ble bedt om å gi råd til Forsvarsdepartementet. Flere aktiviteter i Forsvaret er knyttet til kristne ritualer selv om Staten og Den norske kirke offisielt skilte lag ved utgangen av 2016. ERF ønsker i 2022 å følge opp dette temaet, blant annet ved å se på de prinsipielle sidene ved dagens praksis.

2. Etisk kompetanse

ERF vil i 2021 diskutere hva som kan gjøres for å styrke den etiske kompetansen i sektoren, ut fra en bekymring for at satsningen på, og kunnskapen om, etikk i sektoren er synkende. I dette arbeidet ønsker ERF å samarbeide med andre i sektoren som er opptatt av etisk kompetanse, som Forsvarsombudet og Tros- og livssynskorpset.

 

3. Ytringsfrihet versus lojalitetsplikt

I forsvarssektoren kan det oppstå konflikter eller spenninger mellom ytringsfrihet på den ene siden og lojalitetsplikt på den andre siden, særlig når en ansatt opptrer i uniform. ERF ønsker å utforske aktuelle temaer innfor dette feltet. Rådet vil blant annet diskutere om forsvarssektoren tåler uenighet innad, eller om ytringsfriheten blir skadelidende ved forventinger om lojalitet.

4. Stimulere til refleksjon om forskningsetikk

ERF ønsker å bidra til å styrke det forskningsetiske feltet i forsvarssektoren. En målsetning er å holde kurs for FFI, og ev. andre relevante forskningsinstitusjoner, og samtidig bidra til arbeidet med å etablere forskningsetisk råd i FFI, noe som er lovpålagt i henhold til Forskningsetikkloven.

Andre planer:

  • ERF vil følge opp arbeidet som ble igangsatt i 2020 om digitale trusler i forsvarssektoren som videreføres med ny forskning fra PRIO og NTNU.

  • ERF vil følge med på arbeidet relatert til ved mangfold og likestilling i sektoren.

  • ERF vil videreføre og styrke samarbeidet med Forsvarsombudet.

  • ERF vil også i 2022 tilby undervisnings- og foredragsstøtte innad i forsvarssektoren.

  • ERF vil også vurdere å se på sektorens forhold til bærekraft sett i lys av økte forventninger til imøtekommelse av FNs bærekraftsmål.

  • ERF ga i 2021 råd til FD om gode mter møte prørende og veteraner på, etter at krigen i Afghanistan tok en helt ny vending. ERF vurderer å se nærmere på de etiske problemstillinger knyttet til deltakelsen i den langvarige krigen i Afghanistan.