Årsplan

Rådet vil i 2021 jobbe med disse sakene:

Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) fokusere på fire hovedsaker som rådet mener bør være sentrale i den pågående etiske debatten i forsvarssektoren: Etisk handel i forsvarssektoren, videreføre etikksamarbeidet med FFI, ytringsfrihet versus lojalitetsplikt, samt digital etikk: Sårbarhet mot digitale trusler i forsvarssektoren. I tillegg vil rådet følge aktivt med i nyhetsbildet vedrørende saker som angår sektoren, og vil ta opp aktuelle saker underveis i året.

Rådet har for øvrig som ambisjon med all sin virksomhet å bli mer synlig og kjent både innad i sektoren og i offentligheten. I tråd med mandatet, vil saker rådet tar opp munne ut i høringssvar, brev, notater, artikler, møter eller presentasjoner i møte med relevante representanter for forsvarssektoren. Der det ikke foreligger noe slikt vil det komme en redegjørelse for arbeidet i årsrapporten.

1) Etisk handel i forsvarssektoren

Etisk handel ivaretar miljø, menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter ved å sørge for at varene det handles med, er produsert i henhold til bestemte minstekrav. I dag anslås det at flere millioner er ofre for barnearbeid og tvangsarbeid. Barna fremstiller tekstiler eller andre produkter som kan ende opp som materiell og klær i det norske Forvaret, da forsvarssektoren kjøper inn tekstilvarer til egne soldater. Skulle det vise seg at en leverandør til Forsvaret opptrer i strid med grunnleggende krav til etisk handel og sosialt ansvar, vil dette ikke bare kunne føre til uønsket medieoppmerksomhet og kritiske spørsmål fra offentligheten, men det vil potensielt kunne være et stort omdømmetap for Forsvaret. Som en av de største offentlige virksomhetene, med ansvar for store innkjøp, må forsvarsektoren, hvis de skal ta samfunnsansvar på alvor, forventes å være i forkant innen etisk handel. ERF anser at økt fokus på etisk handel, og særlig kontraktsoppfølging, er et viktig felt, og vil jobbe med dette i 2021.

2) Videreføre etikksamarbeidet med FFI

Rådet ønsker i 2021 å fortsette samarbeidet med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) vedrørende deres etikkarbeid. Rådet har i 2020 samarbeidet med FFI om de etiske retningslinjene deres. I 2021 står forskningsetikken for tur. Rådet innehar kompetanse på forskningsetikk og ønsker å bidra inn i de deler av sektoren som har behov for mer kunnskap om dette. Det vil også kunne være aktuelt å bistå FFI med etiske refleksjoner knyttet til instituttets aktive rolle med å utvikle våpensystemer og militære innsatsfaktorer slik at forskere er bedre rustet til å møte denne type spørsmål når de presenterer sine prosjekter. Deres egne erfaringer viser at dette vil være nyttig.

3) Ytringsfrihet versus lojalitetsplikt/lydighet

I forsvarssektoren er det mange eksempler på konflikt eller spenninger mellom ytringsfrihet på den ene siden og lojalitetsplikt/lydighet på den andre siden. Særlig når en ansatt opptrer i uniform. Er forsvarssektoren en institusjon som tåler uenighet innad, eller blir ytringsfriheten skadelidende ved strenge forventinger til at ansatte ikke skal uttrykke seg for fritt. ERF ønsker å utforske aktuelle temaer innfor dette feltet, vel vitende om at publisering av synspunkter omkring temaet vil kunne avstedkomme en rekke debatter. Sett i lys av ny forsvarssjefs vektlegging av en verdibasert forankring vil en slik diskusjon være viktig.

4) Digital etikk: Sårbarhet mot digitale trusler i forsvarssektoren

Rådet var i 2020 med som initiativtaker til to forskningsprosjekter innen temaet «digital etikk i forsvarssektoren». Forskningsprosjektene blir finansiert gjennom FOU-midler i FD. Rådet har i flere år vært engasjert i etiske dilemmaer når det gjelder bruk av kunstig intelligens og autonomi i militær teknologi og utvikling av nye våpensystemer.1 I 2021 vil ERF altså følge opp forskningsprosjektene «Sårbarhet mot digitale trusler» og «Algoritmenes etiske grunnlag og kunstig intelligens». Med disse prosjektene er målet økt kunnskap og bevisstgjøring om digitale trusler for å kunne iverksette mottiltak for å beskytte grunnleggende demokratiske verdier. Et digitalt fenomen som kunstig intelligens (KI) er en av de fremvoksende teknologiene med størst nytteverdi, men også med størst skadepotensial. Det er nødvendig å løpende problematisere hva som er en ansvarlig og ønsket utvikling, og hva som kan gjøres for å forhindre en uønsket utvikling. Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) ønsker å bidra i dette arbeidet ved å følge opp forskningsprosjektene og delta i formidlingen av forskningsresultatene. Målet for Etisk råd med å følge opp disse forskningsprosjektene er å bidra til økt kunnskap og bevisstgjøring, og dermed økt motstandskraft mot fremtidige digitale trusler, samt utrede hvilke mottiltak det er mulig og hensiktsmessig å iverksette.