Rådets tidligere artikler 

Her finner du rådets tidligere artikler. Noen av artiklene kan du laste ned, andre artikler inngår i bøker eller tidsskrift der andre har opphavsrett. Artikler med relevans for forsvarsetikk finner du under «Andre kilder»

2021

Når kulturminner ødelegges i krig

Rådet har publisert en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift om beskyttelse av kulturminner i krig og konflikt. Les artikkelen her.

2020

Etiske utfordringer ved ny våpenteknologi

Rådet har i 2020 diskutert etiske dilemmaer når det gjelder bruk av kunstig intelligens i militær teknologi og utvikling av nye våpensystemer. ERF skrev høringssvar på Finansdepartementets NOU 2020: 7 Verdier og ansvar – Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland. ERFs høringssvar kan leses her.

2019

Brev til Forsvarsstaben om barnesoldater

Rådet har skrevet brev til Forsvarsstaben om barnesoldater der rådet anbefaler at Forsvaret innleder et arbeid med å utvikle retningslinjer for hvordan norsk personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner skal forholde seg i møte med barnesoldater og hvordan dette kan forberedes og håndteres i gjeldende planprosesser. Les brevet her.

2018

Høringsuttalelse til ny lov om Etterretningstjenesten

Les høringsuttalelsen her

2017

Totalforsvaret: Etiske og juridiske problemstillinger 

I 2017 har Etisk råd jobbet intenst med problemstillinger knyttet til totalforsvarskonseptet. Totalforsvaret har et iboende etisk og rettslig problem: det er tuftet på sivil støtte til det militære forsvar mens det folkerettslige distinksjonsprinsippet krever og forutsetter et skille mellom sivilsamfunnet og det militære forsvar. Dersom krigen kommer til Norge, hva er konsekvensene av at skillet mellom støtte til krigsinnsatsen og et effektivt bidrag til militære operasjoner, viskes ut? Vi har drøftet denne problemstillingen i en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift og en kronikk i Dagens Næringsliv.

 

Etiske aspekter ved bruk av gris under Forsvarets traumatologi og krigskirurgi 

Etisk råd gjorde på grunnlag av observasjoner en vurdering av etiske aspekter ved Forsvarets kurs i traumatologi og krigskirurgi. Rådet konkluderte med at dette kurset er etisk forsvarlig. Notatet kan lese her:

2016

Når dronene våkner – Autonome våpensystemer og robotisering av krig

Hva hvis dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men våkner til (kunstig) liv og selv kan fatte beslutninger over liv og død? Hvilke militære, juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette? Utvikling mot større autonomi gjelder ikke bare droner, men også for en rekke andre våpensystemer. Etisk råd har skrevet forordet og rådets sekretær, Andreas Carlsson, har skrevet kapittelet «Krig uten krigere. Autonome våpen, ansvar og dømmekraft» i denne nye boken fra Cappelen Damm Undervisning.

Etisk råd skrev forordet til denne boken. forordet kan du lese her

Redaktører for boken er: Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid R. Johansen.

 

Etiske utfordringer knyttet til Norges bidrag i kampen mot IS

Innlegg fra rådets leder under årets Internasjonale Euroisme konferanse som ble avholdt 23 til 25 mai 2016 på Akershus festning. 

Innlegg fra tidligere rådsmedlem Lene Bomann Larsen på samme konferanse.

 

2015

Autonome våpen

I nr 1 av Nytt norsk tidsskrift 2015 skrev Camilla Serck-Hanssen, Andreas Brekke Carlsson og Jacob Thomas Staib en artikkel: «krig med fjernkontroll – Droner og krigens etikk». Her diskuteres bruk av droner i militære konflikter ut fra et sett av kriterier for rettferdig krig. I denne artikkelen påpeker de at hvorvidt en krig i seg selv er moralsk problematisk ikke har noen nødvendig sammenheng med de konsekvenser bruk av droner fører til. Samtidig fremhever de at kriteriet «siste utvei» i rettferdig krig kan bli utfordret ved bruk av droner. De finner imidlertid ikke belegg for at bruk av droner øker risikoen for sivile tap. Les mer

 

Etikk-undervining for byråkrater og andre i sektoren.

 

Etiske sider i tilknytning til etablering av ny militær ordning OF/OR

Rådets leder presentasjon ved Forsvarsdepartementets HEL-dag

2014

Rådet utarbeidet notat om «Såret i strid» og anbefalte:

  • At det ikke bør være en forskjellsbehandling av fysisk og psykisk skade, men at det bør være  krav om en direkte årsaksforbindelse

  • Statuttene bør innlemme en eksplisitt sidestilling av fysisk og psykisk skade etter modell etter den tilsvarende kanadiske formuleringen: “Physical and psychological wounds are considered equal and must therefore meet the same criteria; be the direct result of a hostile action, be grievous, and be duly recorded”

  • Det bør ikke være noe kravet om PSTD ettersom det også finnes andre psykiatrisk diagnoser som kan være direkte resultat av kamphandlinger. Så lenge disse er alvorlige nok til å regnes som en skade, bør de kunne hjemle medalje, på lik linje med psykiske skader.

Rådet skrev et notat om «Åpenhet i Forsvarssektoren».

Se notatet her:

2013

Mangfold som verdinorm

Av Jacob Thomas Staib, jurist og nestleder

Et viktig verdispørsmål er hvordan forsvarssektoren skal ivareta samfunnets krav til mangfold, og hvordan man klarer å gjenspeile denne delen av Regjeringens integreringspolitikk i forsvarssektoren og støtte opp mot Regjeringens mål for integrering. Både Forsvarets og Forsvarssektorens verdigrunnlag tilstreber å gi en sammenfatning av hvordan mangfold skal forstås i lys av «samfunnets verdier»:

Les mer

 

Forsvarets grenser – rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredskap

Mandag 9. desember 2013 arrangerte Etisk råd for forsvarssektoren, i samarbeid med Det Norske Videnskapsakademi, et møte med temaet Forsvarets grenser – rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredskap.

Det ble diskutert hvilke grenseoppganger som bør finnes mellom Forsvaret og politiet når det gjelder å ivareta beredskapsoppgaver i Norge. Utgangspunktet var hendelsene 22. juli 2011 og terroranslag, men debatten var også bredere anlagt, i det det ble pekt på en rekke ulike tilfeller gjennom norgeshistorien der forsvaret ble brukt, eller ble vurdert brukt.

Innledere på møtet var kontreadmiral Louise Dedichen (Forsvarets høgskole), forsker Ragnar Auglend (UiB), forsker Bent Erik Bakken (Forsvarets høgskole) og stabsprest Nils Terje Lunde (Feltprostens stab). Blant de rundt 70 oppmøtte var blant andre representanter for forsvar og politi, i tillegg til en rekke samfunnsaktører, både akademisk og politisk, som har markert seg i debatten omkring dette temaet, eller som har vært viktige beslutningstakere.  HM Kong Harald var blant tilhørerne.

 

Høringsuttalelse det livssynsåpne samfunn

Les høringsuttalelsen her:

Samlesiden for høring NOU 2013:1 «Det livssynsåpne samfunn» finner du her.