Forsvarssektoren

Forsvarssektoren består av fem etater: Forsvaret, Forsvarsmatriell (FMA), Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). De fire sistnevnte etatenes primærfunksjon er å bidra til Forsvarets operative evne. Forsvarssektorens hovedoppdrag er å vedlikeholde og utvikle Forsvarets operative evne for å forsvare landet innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar (Se Prop 1. S (2019-2020) pkt 1.1). 

Her er noen av verktøyene som Forsvarsdepartementet og de underliggende etatene benytter til å fremme etikk i sine virksomheter:

 

Regjeringen

Etiske retningslinjer for statstjenesten.

Statens personalhåndbok (2018) kap 1.8

Syv plikter for embetsverket med dilemmatrening

 

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er ansvarlig departement for sektoren og utgjør det strategiske nivået. Flere av de verktøyene som gjelder etikk i sektoren er lagt til dette nivået.

Forsvarssektorens verdigrunnlag

Holdning, etikk og ledelse

Handlingsplan for «Holdning, etikk og ledelse» (2009-2012)

Holdning, etikk og ledelse i Meld.St. 14 (2012-2013) «Kompetanse for en ny tid»E

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt

Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) Etiske grunnregler for Forsvarsdepartementet og Forsvaret

 

Senter for Integritet i Forsvarssektoren (SIFS)

Senter for Integritet i Forsvarssektoren arbeider for integritet og godt styresett i forsvarssektoren. Senteret har en rådgiverfunksjon når det gjelder den etiske dimensjon av sektorens virksomhetsstyring. ​SIFS har også utviklet en interessant dilemmabank. 

 

Forsvarssektorens varslingskanal

Varsling i forsvarssektoren

Forsvarssektorens etater

Forsvaret

Forsvaret er det grunnleggende og avgjørende sikkerhetspolitiske virkemiddel som skal sikre Norges suverenitet og rettigheter og skal bidra til å bevare norsk handlefrihet og stå imot militært og annet press. Les mer

Forsvarets verdigrunnlag

 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Oppgaver: FFI skal holde seg à jour med den vitenskapelige, teknologiske og militærtekniske utviklingen, og vurdere dens konsekvenser for forsvarssektoren. De skal blant annet holde seg underrettet om gjeldende planer og vurderinger for forsvarssektorens struktur og større materiellanskaffelser og gi råd og medvirke til at den løpende bearbeiding og gjennomføring av planene kan skje med støtte av instituttets faglige kompetanse. FFI skal bidra til å understøtte Forsvarets operative evne og effektiv drift av forsvarssektoren. De skal ha kunnskap for dette formålet og de skal gi råd om hvordan militærtekniske nyvinninger kan anvendes. De skal til en viss grad også bidra til samfunnssikkerhet og industriell og teknologisk utvikling i Norge, herunder ta på seg oppgaver for sivile myndigheter, industri og næringsliv. Se Vedtekter for Forsvarets forskningsinstitutt og siden etikk og integritet.

 

Forsvarsbygg

Oppgåve: Forsvarsbygg skal syte for at Forsvaret har effektive og fleksible fasilitetar for å øve, lære og bu, og kostnadseffektive løysningar som gjer at vi frigjer ressursar til å styrkje kjerneverksemda i Forsvaret. På den måten bidreg Forsvarsbygg til å byggje forsvarsevne, kvar einaste dag (Se meir).

 

Forsvarsmateriell (FMA)

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Der er vår jobb og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

Forsvarsmateriell fremhever verdiene integritet, respekt og ansvar.

Verdigrunnlag FMA

Etiske retningslinjer for Forsvarsmateriell 

Antikorupsjonsprogram