Juridiske kilder

Her finner du linker til juridiske dokumenter som er relevant for forsvarsetikken. Noen militæretikere kaller jus for størknet etikk. Nå er det slik at ikke all etikk er juss og heller ikke all juss er etikk. Likevel er det mye jus som er en kodifisering av etiske normer. Dette gjør seg særlig gjeldende innenfor internasjonale menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett (krigens folkerett).  Under finner du linker til de aktuelle dokumentene.

Norske regler og bestemmelser

Forskningsetikkloven

Forskningsetikklovforskriften

 

Folkerett

FN pakten

FN pakten kan sees på som folkerettens grunnlov. Se hele teksten her:

Norsk tekst

Engelsk tekst

 

Menneskerettigheter

Her kan du se en oversikt med link til de mest sentrale menneskerettighetskonvensjoner som Norge er part i:

1999  Menneskerettighetsloven

1948 FNs menneskerettighetserklæring

1948  Folkemordkonvensjonen

MR-loven gjør en rekke MR konvensjoner til norsk lov. Her finner du Den europeiske MR-konvensjonen (EMK) samt første, fjerde, sjette, syvende og 13 protokoll til EMK. Dessuten FN konvensjonene om henholdsvis konvensjonen om økonomiske , sosiale og kulturelle rettigheter, og konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med tilleggsprotokoll. Disse konvensjonene er både i engelsk og i norsk tekst. Der konvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven er det linket til denne.

2006  Konvensjon om tvungen forflytning

1989 Barnekonvensjonen m/protokoll

1989  Ur og stammefolkkonvensjonen

1987  Europeiske torturkonvensjon

1984 Torturkonvensjonen

1979  Kvinnediskrimineringskonvensjonen (Vedl. 9 og 10)

1965  Rasediskrimineringskonvensjonen

1966 FN konv. Siv., pol. rettigheter (Vedl. 5 og 6)

1966  FN konv. øk., sos. og kult. rettigh. (Vedl. 3 og 4)

1957  Den europeiske utleveringskonvensjon

1951  Flyktningkonvensjonen

Link til sentrale MR kilder

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Hjemmeside

Årsmeldinger

FNs sentrale menneskerettighetsorgan

Office of the High Commissioner for HR

Norske rapporter

Europeiske menneskerettighetsdomstol

Hjemmeside

Rettspraksis

EMD fakta ark

MR blogg

Blog for the international Journal of International law – Ejil talk