Mandat

Etisk råd for forsvarssektoren

Etisk råd for forsvarsektoren (ERF) er oppnevnt av Forsvarsdepartementet (FD) som et uavhengig råd. Arbeidet til ERF omfatter hele forsvarssektoren.

Formål og arbeid

ERF skal styrke etisk bevissthet og etisk refleksjon blant alle ansatte i forsvarssektoren. Arbeidet skal bidra til etisk forsvarlig forvaltning av sektorens menneskelige og materielle verdier, samt bidra til at tilliten i, og støtten fra, samfunnet opprettholdes.

Med bakgrunn i dette formålet skal ERF:

  • Gjennom regelmessig kontakt med ledere og annet relevant personell i forsvarssektoren stimulere til aktiv etisk debatt og rådgivning.
  • Gi fagetisk veiledning og råd til avdelingene i FD og sektorens etater etter behov.
  • Vurdere de etiske normene og verdiene i forsvarssektoren, samt forståelsen og etterlevelsen av dem.
  • Kontinuerlig bidra til å fremheve overordnede etiske utfordringer i forsvarssektoren.
  • Bistå sektoren slik at målrettede tiltak kan iverksettes for å møte etiske utfordringer.
  • Bidra etikkfaglig til organisasjonsutvikling og læring i hele sektoren.
  • Være høringsinstans innen eget fagområde.
  • På eget initiativ, eller på oppfordring fra annet hold, ta opp konkrete saker. Rådet skal utarbeide forslag for å styrke den etikkfaglige kvaliteten i saksbehandling.
  • Tilskrive eller møte med FD, etatene og enkeltavdelinger for informasjonsinnhenting samt for å bistå i deres vurdering av aktuelle saker og forhold.
  • Uttale seg offentlig, så lenge uttalelsen ikke kommer i konflikt med sikkerhetsbestemmelsene i sektoren.

Resultater

Saker og forhold som ERF tar opp skal normalt munne ut i høringssvar, brev, notater, artikler eller presentasjoner i møte med relevante representanter fra forsvarssektoren. Skriftlige produkter skal om mulig publiseres for offentligheten. ERF skal bidra på arrangementer som angår rådets kjerneoppgaver.

Sammensetning og betingelser

ERF består av seks medlemmer, inkludert sekretæren for rådet, og to varamedlemmer, totalt åtte personer. Rådet skal inneha solid etisk, juridisk og militær kompetanse. I rådet skal det være representanter fra både sivilsamfunnet og forsvarssektoren, herunder personell i aktiv tjeneste i Forsvaret. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent, i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven.

Leder for ERF er rådets fremste representant utad. Rådet velger selv en nestleder som fungerer som leder i leders fravær. Rådet velger et arbeidsutvalg (AU) som normalt består av leder, nestleder og sekretær.

Sekretær for ERF er rådets kontaktpunkt og utfører administrative gjøremål og oppfølging av saker og møter.

Medlemmene i ERF, med unntak av sekretæren, oppnevnes normalt for tre år av gangen.