Mandat

Etisk råd for forsvarssektoren

Etisk råd for forsvarsektoren (ERF) er oppnevnt av Forsvarsdepartementet (FD) som et uavhengig råd. Arbeidet til ERF omfatter hele forsvarssektoren.

ERF skal styrke etisk bevissthet og etisk refleksjon blant alle ansatte i forsvarssektoren. Arbeidet skal bidra til etisk forsvarlig forvaltning av sektorens menneskelige og materielle verdier samt bidra til at tilliten i, og støtten fra samfunnet, opprettholdes.

Med bakgrunn i dette formålet skal ERF:

  • Gjennom regelmessig kontakt med ledere og annet relevant personell i forsvarssektoren stimulere til aktiv etisk debatt og rådgivning.

  • Gi fagetisk veiledning og råd til avdelingene i FD og sektorens etater etter behov.

  • Vurdere de etiske normene og verdiene i forsvarssektoren, samt forståelsen og etterlevelsen av dem.

  • Kontinuerlig bidra til å fremheve overordnede etiske utfordringer i forsvarssektoren.

  • Bistå sektoren slik at målrettede tiltak kan settes i verk for å møte etiske utfordringer.

  • Bidra etikkfaglig til organisasjonsutvikling og læring i hele sektoren.

  • Være høringsinstans innen eget fagområde.

  • På eget initiativ, eller på oppfordring fra annet hold, ta opp konkrete sake. rådet skal utarbeide forslag for å styrke den etikkfaglige kvaliteten i saksbehandlingen.

  • Tilskrive eller møte med FD, etatene og enkeltavdelinger for informasjonsinnhenting samt for å bistå i deres vurdering av aktuelle saker og forhold.

  • Uttale seg offentlig, så lenge uttalelsen ikke kommer i konflikt med sikkerhetsbestemmelsene i sektoren

Saker og forhold som ERF tar opp skal normalt munne ut i høringssvar, brev, notater, artikler eller presentasjoner i møte med relevante representanter for forsvarssektoren. Skriftlige produkter for offentligheten skal om mulig publiseres for offentligheten.   ERF skal bidra på arrangementer som angår rådets kjerneoppgaver.

ERF består av seks medlemmer, inkludert sekretæren for rådet, og to varamedlemmer, totalt åtte personer. Rådet skal inneha solid etisk, juridisk og militær kompetanse. i rådet skal det være representanter fra både sivilsamfunnet og forsvarssektoren, herunder personell i aktiv tjeneste i Forsvaret. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent, i samsvar med likestillings og diskrimineringsloven.

Leder for ERF er rådets fremste representant utad. Rådet velger selv en nestleder som fungerer som leder i leders fravær. Rådet velger et arbeidsutvalg (AU) som normalt består av leder, nestleder og sekretær.

Sekretær for ERF er rådets kontaktpunkt og utfører administrative gjøremål og oppfølging av saker og møter.

Sekretæren er ansatt og lønnes av FD. De øvrige medlemmer i ERF mottar honorar. For vanlige rådsmedlemmer er satsene i Statens personalhåndbok veiledende, jf. pkt.10.14.2.

Medlemmene i ERF, med unntak av sekretæren, oppnevnes normalt for tre år av gangen. Medlemmer av AU skal være sikkerhetsklarert for strengt hemmelig. Øvrige skal være sikkerhetsklarert for hemmelig.

Forslag til årsplan for virksomheten, inkludert budsjett, skal foreligge innen 15 desember. Budsjettet skal godkjennes av FD.

ERF rapporterer årlig til FD. I rapporten skal ERF gi en faglig vurdering og oppsummering av saker rådet har behandlet. Saker som er taushetsbelagt eller inneholder graderte opplysninger rapporteres i eget dokument.  Frist for rapporteringen er 1. mars. I saker der ERF mener det er behov for det, sendes eget skriv til den etaten saken omfatter, med kopi til FD.

Leder og sekretær har attestasjonsmyndighet innenfor rådets budsjettrammer. FD har anvisningsmyndighet. Utgifter knyttet til ERF dekkes innenfor rammer satt av FD.

ERF møtes minimum fire ganger i året. Varamedlemmene stiller ved nærmere innkalling. AU har møter etter behov for å planlegge rådsmøter og for å forberede og følge opp møter og vedtak.

Saker som kommer inn til ERF skriftlig skal arkiveres i rådets arkiv, i samsvar med offentlighetslova og arkivlova. ERF rådfører seg med FD i spørsmål om innsynsbegjæringer.

ERF skal ha postadresse i FD. E-postadresse og internett-side ligger på eksternt domene på www.forsvarsetikk.no. Adressene skal bekjentgjøres i og utenfor forsvarssektoren.

Forslag til endring i mandatet fremmes til FD.

Mandatet er sist revidert av Forsvarsdepartementet 09.05.2019.