Medlemmer

okt 23, 2018 |

ERF består av totalt seks medlemmer. Dette innebærer, i tillegg til leder og sekretær, fire faste medlemmer. Samtlige er personlig oppnevnt av FD. Rådet skal inneha solid  etisk, juridisk og militær kompetanse. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent, i samsvar med lovkrav om kjønnsfordeling i offentlige råd.  Det oppnevnes to varamedlemmer for rådet.

Leder for ERF er rådets fremste representant utad. Rådet velger selv en nestleder som fungerer som leder i leders fravær. Rådet velger et arbeidsutvalg (AU) som normalt består av leder, nestleder og sekretær.

Sekretær for ERF er rådets kontaktpunkt og utfører administrative gjøremål og oppfølging av saker og møter. Sekretæren lønnes av FD. De øvrige medlemmer i ERF mottar honorar. For vanlige rådsmedlemmer er satsene i Statens personalhåndbok veiledende, jf. pkt.10.14.2. Sekretær skal være kjent med «Sikkerhetsinstruks for Forsvarets ledelsesbygg».

Medlemmene i ERF oppnevnes normalt for tre år av gangen. Samtlige skal sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig før de formelt oppnevnes. Dette for å ha alle nødvendige tilganger.

Rådets leder

Camilla Serck-Hanssen er professor i filosofi ved Universitet i Oslo og leder i Etisk råd for forsvarssektoren. Hun har lang erfaring med ledelse og etikkarbeid både på universitetet og utenfor. De siste 10 årene har hun vært medlem av Pressens Faglige Utvalg.

EPOST       camilla.serck-hanssen@forsvarsetikk.no MOBIL        + 47  916 34 136

Sekretær

Andreas Brekke Carlsson er filosof og sekretær i Etisk råd for forsvarssektoren. Carlssons oppgave er å bistå leder og nestleder i den daglige driften av rådet, og har også et ansvar for å svare på henvendelser som rettes til rådet, blant annet fra websiden. Han har særlig jobbet med moralfilosofi og har en doktoravhandling om moralsk ansvar fra Universitetet i Oslo. Carlsson jobber også som forsker ved ConceptLab, Universitetet i Oslo.

EPOST       andreas.brekke.carlsson@forsvarsetikk.no MOBIL        + 47 922 85764

Nestleder og jurist

Jacob Thomas Staib er pensjonert kommandørkaptein. Han har tidligere ledet seksjonen for jus og etikk ved Forsvarets stabsskole. Han har lang erfaring som operativ offiser i Sjøforsvaret og som jurist i Forsvaret.

EPOST       jstaib01@gmail.com

MOBIL        + 47  488 83 482

Andre medlemer

Bjørn Erik Martinsen Offiser 2017
Nina Lynum (vara) Befal 2018
Nytt medlem Fagetiker 2019
Nytt medlem Jurist 2019
Nytt medlem Vara jurist 2019

 

 

Tidligere medlemmer

Dokument med tidligere medlemmer