Medlemmer

okt 23, 2018 |

ERF består av totalt seks medlemmer. Dette innebærer, i tillegg til leder og sekretær, fire faste medlemmer. Samtlige er personlig oppnevnt av FD. Rådet skal inneha solid  etisk, juridisk og militær kompetanse. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent, i samsvar med lovkrav om kjønnsfordeling i offentlige råd.  Det oppnevnes to varamedlemmer for rådet.

Leder for ERF er rådets fremste representant utad. Rådet velger selv en nestleder som fungerer som leder i leders fravær. Rådet velger et arbeidsutvalg (AU) som normalt består av leder, nestleder og sekretær.

Sekretær for ERF er rådets kontaktpunkt og utfører administrative gjøremål og oppfølging av saker og møter. Sekretæren lønnes av FD. De øvrige medlemmer i ERF mottar honorar. For vanlige rådsmedlemmer er satsene i Statens personalhåndbok veiledende, jf. pkt.10.14.2. Sekretær skal være kjent med «Sikkerhetsinstruks for Forsvarets ledelsesbygg».

Medlemmene i ERF oppnevnes normalt for tre år av gangen. Samtlige skal sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig før de formelt oppnevnes. Dette for å ha alle nødvendige tilganger.

Rådets leder

Camilla Serck-Hanssen er professor i filosofi ved Universitet i Oslo og leder i Etisk råd for forsvarssektoren. Hun har lang erfaring med ledelse og etikkarbeid både på universitetet og utenfor. De siste 10 årene har hun vært medlem av Pressens Faglige Utvalg.

EPOST       camilla.serck-hanssen@forsvarsetikk.no MOBIL        + 47  916 34 136

Sekretær

Jacob Thomas Staib er pensjonert kommandørkaptein. Han har tidligere ledet seksjonen for jus og etikk ved Forsvarets stabsskole. Han har lang erfaring som operativ offiser i Sjøforsvaret og som jurist i Forsvaret. Han fungerer som sekretær i rådet frem til ny sekretæar er på plass.

EPOST       jstaib01@gmail.com

MOBIL        + 47  488 83 482

Nestleder

Bjørn-Marthinsen er Flaggkommandør i Sjøforsvaret. Han er for tiden Deputy HR sjef i Forsvaret. Han har tidligere vært sjef Marinen og forøvrig har han en lang erfaring som operativ offiser i Sjøforsvaret.

EPOST       bj-marth@online.no

MOBIL        + 47  918 76 153

Andre medlemer

Marianne Stormo Jurist 2019
Nina Meum (vara) Befal 2018
Nytt medlem Fagetiker 2019
Nytt medlem Vara Fagetiker 2019
Nytt medlem  jurist 2019