På dette møtet vil rådet blant annet diskutere veien videre for å etablere retningslinjer for håndtering av barnesoldater i væpnet konflikt.

ERF er et råd som skal være til støtte for etatene i forsvarssektoren. I denne samarbeider rådet med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om revisjon av deres retningslinjer. Rådet samarbeider også med Forsvaret, nærmere bestemt Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) om hvordan etikken skal ivaretas i forbindelse med sivile som skal støtte Forsvaret i krise og væpnet konflikt. Videre arbeider rådet med en artikkel som planlegges publisert i Norsk militært tidsskrift om vern av kulturminner i væpnet konflikt, der særlig etikken blir vektlagt. Rådet observerer og kan tilby støtte til Forsvarsdepartementet med underliggende etater i deres arbeid mot formål knyttet til seksuell trakassering, kjønn og mangfold i forsvarssektoren.

Når et gjelder barnesoldater vises det til brev rådet har sendt til Forsvarsstaben som nå er besvart med et ønske om at rådet skal bidra til å utvikle retningslinjer for håndtering av barnesoldater i væpnet konflikt som skal gjelde for norske soldater. Så langt er temaet barnesoldater omtalt med noen linjer i Manual i krigens folkerett.