Refleksjonstemaer

En bedrift, en etat, en sektor som ønsker å handle etisk bruker sitt verdigrunnlag aktivt. For Forsvarssektoren forutsetter det et verdigrunnlag som er kjent i sektoren og som den enkelte medarbeider i sektoren kan avstemme sine handlinger mot. Verdigrunnlaget danner en rettesnor for sektorens handlinger. Sektorens verdigrunnlag peker på kjerneverdiene åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot for å ivareta sektorens oppgave til å ivareta fred, sikkerhet, demokrati og Norge som selvstendig rettsstat i samsvar med menneskerettighetene og folkeretten forøvrig. Under finner du noen nøkkelord som er hentet fra sektorens verdigrunnlag.

For å sikre disse verdiene er det nødvendig med et rettferdig sanksjonssystem, rapporteringsmekanismer og som et sikkerhetsnett; et varslingssystem. Når fred og sikkerhet er truet skal Forsvaret virke i samsvar med rettferdig krig tradisjon, folkeretten Norge har forpliktet seg til, herunder humanitærretten og menneskerettighetene.

.

Om forholdet mellom politisk ledelse og embedsverk

(Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement - KMD) Se også "Retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk".

Her finner du 32 av dilemmaene til KMD som er til bruk i opplæringen. (Se brukerveiledning)

Dilemmabanken til Senter for Integritet i Forsvarssektoren (SIFS)

Hensikten med denne dilemmabanken er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter spesielt i forsvarssektoren.

Det er fire aktiviteter i dilemmatrening.

  1. Identifisere et dilemma
  2. Definer dilemmaet
  3. Diskutere dilemmaet
  4. Konkludere hva som er god praksis og hvordan dilemmaet kan løses.

Stadium 1 og 2 gjøres av det enkelte individet. 3 og 4 er noe som gjøres av organisasjonen og det er en leder med relevant fullmakt som trekker den endelige konklusjonen ut fra organisasjonens verdigrunnlag, lover, intern bestemmelser osv.
I noen tilfeller er det fasitsvar for eksempel når noe er lovbestemt. I andre tilfeller kan det være flere rette svar på hvordan dilemmaet kan løses. Ledelsen i organisasjonen må trekke den endelige konklusjonen på hvordan dilemmaet kan løses best mulig.
I dilemmabanken har SIFS formulert dilemmaene slik at man kan gå rett på diskusjonen. I dilemmatrening kan prosessen med å identifisere og formulere et dilemma være meget nyttig fordi det trener opp individet til å se dilemmaer man på daglig basis møter, men som man kanskje ikke uten videre ser og vil vurdere.

Refleksjonstemaer

En bedrift, en etat, en sektor som ønsker å handle etisk bruker sitt verdigrunnlag aktivt. For Forsvarssektoren forutsetter det et verdigrunnlag som er kjent i sektoren og som den enkelte medarbeider i sektoren kan avstemme sine handlinger mot. Verdigrunnlaget danner en rettesnor for sektorens handlinger. Sektorens verdigrunnlag peker på kjerneverdiene åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot for å ivareta sektorens oppgave til å ivareta fred, sikkerhet, demokrati og Norge som selvstendig rettsstat i samsvar med menneskerettighetene og folkeretten forøvrig.
Har du forslag til denne siden, for eksempel forslag til treningsdilemmaer spesielt for forsvarssektoren? I så fall kontakt oss.